تولید کننده انواع سیم و کابل برق و مخابرات

۳۶۷۷۲۰۶۴ -۰۲۱
۳۶۷۷۲۰۶۵ – ۰۲۱

www.BatisCable.com
www.BatisCable.com
سیم و کابل باتیس

سیم و کابل باتیس تولید کننده انواع سیم و کابل مخابرات در آگهی (هفته نامه بناتدبیر)