نمایندگی رسمی در بازکن های صوتی و تصویری الکتروپیک

دفتر مرکزی: لاله زارجنوبی ، پاساژ بزرگ تجارت ، طبقه اول پلاک ۳۰

تلفن : ۳۳۹۵۵۰۳۷ ۳۳۹۵۵۰۳۹ ۳۳۹۰۹۸۹۲ ۳۳۹۳۱۵۲۵

الکترو پایا – وظیفه دان